ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα ιστοσελίδα www.webdatastudio.gr είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στο Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Βασιλέως Ηρακλείου 47, 54623 Θεσσαλονίκη, e-mail: webmaster@webdatastudio.gr, τηλ.: 2310 251514) Ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, ΑΦΜ 038092731 και διακριτικό τίτλο «WEBDATA STUDIO», η οποία στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται η «webdata studio».

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.webdatastudio.gr) και την αγορά υπηρεσιών μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι “Όροι”).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Ασφάλειας Συναλλαγών τις Χρεώσεις Υπηρεσιών και Τρόπους Πληρωμής προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών με το WEBDATA STUDIO.

Ειδικότεροι ή/ και συμπληρωματικοί των παρόντων όροι μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας, του Χρήστη και της εκάστοτε Υπηρεσίας. Επίσης, υφίστανται ειδικοί όροι που διέπουν τις επιμέρους διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παροχή των Υπηρεσιών.

Όπου στους παρόντες Όρους γίνεται αναφορά σε ειδικότερους ή συμπληρωματικούς όρους γίνεται και αντίστοιχη παραπομπή (link).
Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν τόσο την χρήση της ιστοσελίδας «webdata studio» από απλό επισκέπτη, όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη .

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.webdata studio.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη, προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση και κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των όρων αυτών, στο σύνολό τους, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τη«webdata studio» , τους οποίους ανεπιφύλακτα θεωρεί δίκαιους και εύλογους.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών της διαδικτυακής μας πλατφόρμας (www.webdatastudio.gr), οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή του σε αυτούς, θεωρώντας τους εύλογους, δίκαιους και ορθούς. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

1. Η «webdata studio» διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους σε αυτούς, θεωρώντας τους εύλογους, δίκαιους και ορθούς. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση – επίσκεψη της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

2. Κάθε επισκέπτης-χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της διαδικτυακής μας πλατφόρμας μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και ουδέποτε για τη διενέργεια πράξεων, να προσβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον της «webdata studio».

3. Απαγορεύεται στον οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί την «webdata studio» με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στην χρήση των υπηρεσιών της «webdata studio» από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη.

4. Απαγορεύεται επίσης στον οποιονδήποτε να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων επισκεπτών – χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.

Ρητά διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση από τους χρήστες και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

5. Απαγορεύεται εξίσου η χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε για τη μετάδοση ψευδών, δόλιων, παραπλανητικών, δυσφημιστικών, συκοφαντικών ή γενικά παράνομων πληροφοριών, κρίσεων, στοιχείων ή δεδομένων.Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση και τροποποίηση ή μετάδοση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

6. Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς,“δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

7. Εν γένει οποιαδήποτε αντίθετη και μη επιτρεπόμενη από τους παρόντες όρους χρήση απαγορεύεται, δεν δεσμεύει, ούτε υποχρεώνει την «webdata studio» και επισείει τις κατά νόμο συνέπειες σε βάρος του παραβάτη.

8. Η «webdata studio» διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη από το νόμο ενέργεια, διαδικασία και λήψη εξώδικων ή δικαστικών μέτρων, με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και να επιδιώξει την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας της, υλικής και ηθικής, θετικής και αποθετικής, από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων και των παρόντων όρων χρήσης από οποιονδήποτε.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής μας πλατφόρμας, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, οφείλει να εγγραφεί ως χρήστης της «webdata studio», συμπληρώνοντας τη σχετική on line φόρμα εγγραφής και αποκτώντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το δικό του λογαριασμό χρήστη.

Για το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη, ο επισκέπτης οφείλει να συμπληρώσει με ακρίβεια, στα ειδικά προς τούτο προβλεπόμενα πεδία της εν λόγω φόρμας, το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφώνου του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την αίτηση και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών, ώστε να είναι εφικτή η χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Ειδικότεροι ή/ και συμπληρωματικοί των παρόντων όροι μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας, του Χρήστη και της εκάστοτε Υπηρεσίας

2. Ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του κωδικού του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής του ο εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούται να προβεί στην άμεση αλλαγή του και έγγραφη ειδοποίηση της «webdata studio», η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρήση του μυστικού αυτού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο και ο χρήστης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό του.

Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο λογαριασμό τους μέσω της χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχουν επιλέξει, καθώς και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν επέλθει στους ίδιους τους χρήστες ή σε τρίτα πρόσωπα μέσω του λογαριασμού τους.

Ρητά συμφωνείται ότι η webdata studio δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο σε αυτή ή και την χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη webdata studio ή μέσω αυτής.

3. Η εγγραφή του εγγεγραμμένου χρήστη για αγορά υπηρεσιών είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, και ολοκληρώνεται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου συνδρομής, ανάλογα με τον χρόνο διάρκειας της εγγραφής, στον τραπεζικό λογαριασμό της «webdata studio». Οι ισχύουσες χρεώσεις των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών της webdata studio δημοσιεύονται εδώ. (Χρεώσεις Υπηρεσιών και Τρόποι Πληρωμής) Η τροποποίηση των χρεώσεων εμπίπτει στις διατάξεις του Όρου περί τροποποίησης της σύμβασης.

4. Ρητά συμφωνείται ότι η «webdata studio» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει τόσο κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όσο και κατά την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί από τον χρήστη, και ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει να απευθύνεται απευθείας και αποκλειστικά στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

5. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή αιτήματος προς την «webdata studio», με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών της «webdata studio».

6. Η εταιρεία «webdata studio» θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

7. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων, του κειμένου, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των αρχείων, των σημάτων και εν γένει κάθε λεκτικού και απεικόνισης αυτής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «webdata studio» από της δημοσίευσής της στο διαδίκτυο και συνεπώς απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Το όνομα χώρου (domain name) www.webdatastudio.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name).

8. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει με την «webdata studio», την έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην «webdata studio» γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος.

9. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

 

Δείτε εδώ τους ειδικούς όρους για τις Cloud εφαρμογές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.