ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ CLOUD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.webdatastudio.gr) και την αγορά υπηρεσιών μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι “Όροι”). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Ασφάλειας Συναλλαγών
τις Χρεώσεις Υπηρεσιών και Τρόπους Πληρωμής προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών με το WEBDATA STUDIO. Ειδικότεροι ή/ και συμπληρωματικοί των παρόντων όροι μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας, του Χρήστη και της εκάστοτε Υπηρεσίας. Επίσης, υφίστανται ειδικοί όροι που διέπουν τις επιμέρους διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παροχή των Υπηρεσιών. Όπου στους παρόντες Όρους γίνεται αναφορά σε ειδικότερους ή συμπληρωματικούς όρους γίνεται και αντίστοιχη παραπομπή (link).

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι Υπηρεσίες απευθύνονται και παρέχονται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών.Προϋπόθεση για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τo WEBDATA STUDIO αποτελεί η ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη και ανοίγματος WEBDATA ACCOUNT . Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, ανοίγματος και ενεργοποίησης WEBDATA ACCOUNT διαφοροποιούνται ανάλογα με την αξία και τις κατηγορίες Υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιεί ο Χρήστης.

Προϋποθέσεις και όροι Εγγραφής

Η εγγραφή κάθε Χρήστη πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου WEBDATA STUDIO (www.webdatastudio.com) με συστημική καθοδήγηση του Χρήστη ανάλογα με το επίπεδο δικαιωμάτων χρήστη στο οποία ανήκει και το είδος των Υπηρεσιών που προτίθεται να λάβει.

Κάθε Χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει. Συστήνεται σε κάθε Χρήστη να προβεί σε εκτύπωση ή/ και σε αποθήκευσή των Όρων που αποδέχθηκε σε ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία.

Κάθε Χρήστης οφείλει να καταχωρεί κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

 • έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e mail’) η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο,
 • αριθμό κινητής σύνδεσης τηλεφωνίας της οποίας είναι συνδρομητής ή κάτοχος,
 • μοναδικό συνθηματικό πρόσβασης (‘password’) στο WEBDATA ACCOUNT του, το οποίο θα σχηματίσει ο ίδιος με συστημική καθοδήγηση του.

Ο Χρήστης αναφορικά με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί:

 • εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής,
 • οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

Ο Χρήστης αναφορικά με τον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που καταχωρεί:

 • εγγυάται ότι είναι ο συνδρομητής ή/ και νόμιμος χρήστης του αριθμού και της αντίστοιχης σύνδεσης
 • εγγυάται ότι ο αριθμός αυτός είναι ταυτοποιημένος στο όνομά του ως συνδρομητή ή νόμιμου χρήστη.

Αναφορικά με τον κωδικό πρόσβασης ο Χρήστης οφείλει:

 • να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και να μην τον αποκαλύπτει και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους,
 • να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.
 • να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης WEBDATA ACCOUNT που έχει ανατεθεί σε άλλον Χρήστη που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο.

Το  WEBDATA STUDIO δεν θα ζητήσει από το Χρήστη ,ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail), να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης στο WEBDATA ACCOUNT του. Κάθε επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω E-mail) στην οποία ζητείται από τον  Χρήση ο κωδικός πρόσβασης στο WEBDATA ACCOUNT του θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Χρήστη. Αν ο Χρήστης γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το E-mail και τον κωδικό πρόσβασης στο WEBDATA ACCOUNT του, τότε ο Χρήστης φέρει την ευθύνη και για τις συνέπειες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών. Αν ο Χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του (π.χ. κωδικός πρόσβασης E-mail) έχουν υποκλαπεί, ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα το  WEBDATA STUDIO στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται εδώ.

Το WEBDATA STUDIO μπορεί να ζητήσει την καταχώριση επιπλέον στοιχείων από κάθε Χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, το είδος ή/ και το ύψος των Υπηρεσιών που διενεργεί αλλά και βάσει άλλων κριτηρίων που μπορεί να διαμορφώσει κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση Χρηστών που είναι νομικά πρόσωπα, η καταχώριση στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Από μόνη την καταχώριση τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που ενεργεί την καταχώριση και εγγραφή είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Χρήστη που είναι νομικό πρόσωπο δικαιούται να παράσχει πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του WEBDATA ACCOUNT σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά με δική του ευθύνη σύμφωνα με την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής και εξουσιοδότησής τους από τον ίδιο και αποδοχής της εξουσιοδότησης από τα πρόσωπα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των παρόντων όρων (ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές τύπου tablet, κινητά τηλέφωνα) να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα ειδικά προγράμματα ασφάλειας (όπως λ.χ. αντιϊκό πρόγραμμα) προς αποφυγή και απόκρουση προσβολών από κακόβουλο λογισμικό.

 

 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το  WEBDATA STUDIO διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί ο Χρήστης και να εφαρμόζει οποτεδήποτε διαδικασίες Επαλήθευσης-Ταυτοποίησης με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης που εφαρμόζονται σχεδιάζονται, επιλέγονται και εφαρμόζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

το επίπεδο πρόσβασης του Χρήστη ή/ και

το είδος των Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ή/και

το μέγεθος των δεδομένων που αποθηκεύει στη βάση δεδομένων.

Το  WEBDATA STUDIO διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε Χρήστη, και αυτός οφείλει να συμμορφωθεί, να προβεί στην εκτέλεση ενεργειών που μπορεί να εμπλέκουν και τρίτα μέρη με σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που καταχωρεί και την ταυτοποίηση τους.

Το  WEBDATA STUDIO εφαρμόζει διαδικασίες Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης των Χρηστών με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο Χρήστης όπως του γνωστοποιείται συστημικά από το  WEBDATA STUDIO.

 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ισχύουσες χρεώσεις των εκάστοτε παρεχόμενων Υπηρεσιών WEBDATA STUDIO δημοσιεύονται εδώ.

Η τροποποίηση των χρεώσεων εμπίπτει στις διατάξεις του Όρου περί τροποποίησης της σύμβασης.

Οι χρεώσεις της WEBDATA STUDIO για την παροχή Υπηρεσιών προς τους Χρήστες καθίστανται απαιτητές κατά το χρόνο παροχής της Υπηρεσίας στην οποία αφορούν.

Το WEBDATA STUDIO εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά μόλις καταστούν απαιτητά με άμεση χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Χρήστη χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση προς αυτόν. Με την αποδοχή των Όρων ο Χρήστης ρητώς και ανεπιφύλακτα εξουσιοδοτεί το WEBDATA STUDIO.  για την εκτέλεση της αντίστοιχης χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Χρήστη.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στο μέτρο που οι παρεχόμενες Υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως Καταναλωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων αναιτιολόγητα και αζημίως. Υπαναχώρηση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει οφείλει να εξοφλήσει τις χρεώσεις του WEBDATA STUDIO που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν προσεκτικά το σύνολο των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο της WEBDATA STUDIO.  καθώς και τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αυτοί παραπέμπουν πριν από την αποδοχή τους. Για κάθε διευκρίνιση αναφορικά με τους Όρους και τις Υπηρεσίες οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το WEBDATA STUDIO στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται εδώ.

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του WEBDATA STUDIO και των Χρηστών πραγματοποιείται μέσω της δηλωθείσας από τον Χρήστη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού κινητής τηλεφωνίας που καταχωρήθηκαν κατά την διαδικασία εγγραφής του Χρήστη.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που έχει καταχωρήσει στο WEBDATA ACCOUNT αναφορικά με την δημιουργία του προφίλ του, ο Χρήστης οφείλει να προσαρμόζει αντίστοιχα το προφίλ του καθοδηγούμενος ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες συστημικά από το WEBDATA STUDIO

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το WEBDATA STUDIO εφαρμόζει πολιτική απορρήτου αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται καθώς επίσης και πολιτική ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που διενεργούνται στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών κάθε βράδυ τις τελευταίες 7 ημέρες. Τα backups αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα για μέγιστη ασφάλεια σε servers του Azure.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Το WEBDATA STUDIO κατέχει όλα τα αποκλειστικά και αμετάκλητα νόμιμα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα των εφαρμογών του, συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων -κατοχυρωμένων ή μη -οπουδήποτε στον κόσμο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι εφαρμογές αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του WEBDATA STUDIO και δεν δικαιούται να μεταφέρει, αντιγράψει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναπαράξει ή εκπονήσει  παράγωγο έργο, να διανέμει δημοσίως και να μεταφράζει την εν λόγω διανοητική ιδιοκτησία, αναγνωρίζοντας ότι η αναπαραγωγή, εκπόνηση, διανομή και μετάφραση θίγει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του WEBDATA STUDIO.

Απαγορεύεται ρητά το reverse engineering (αντίστροφος τεχνικός σχεδιασµός) ή η αντίστροφη μεταγλώττιση, µε σκοπό τη δια λειτουργικότητα ή τη δημιουργία προσωπικού αντίγραφου ασφαλείας των εφαρμογών.

Το WEBDATA STUDIO αναγνωρίζει ότι ο χρήστης των εφαρμογών κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα του περιεχομένου του στη βάση δεδομένων και δικαιούται να μεταφέρει, αντιγράψει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναπαράξει ή εκπονήσει  παράγωγο έργο του περιεχομένου του στη βάση δεδομένων.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συμφωνείται αορίστου χρόνου με έναρξη κατά την ημερομηνία δημιουργίας WEBDATA ACCOUNT και αποδοχής των Όρων.

Σε κάθε περίπτωση διακοπής/καταγγελίας της παρούσης η διακοπή/καταγγελία γίνεται εγγράφως και γνωστοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα επί αποδείξει παραλαβής. Τα αποτελέσματα της διακοπής/καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής της διακοπής/ καταγγελίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω όχληση.

Οποιοσδήποτε Χρήστης ή το WEBDATA STUDIO έχουν το δικαίωμα να διακόψουν/καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση αναιτίως, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενό τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων ή της ισχύουσας νομοθεσίας από οποιονδήποτε Χρήστη ή  το WEBDATA STUDIO ο αντισυμβαλλόμενος του παραβιάζοντος κατά περίπτωση έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση.

Το μέρος που καταγγέλλει έχει δικαίωμα να θέσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προθεσμία προς συμμόρφωση.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής/καταγγελίας:

 • Το WEBDATA STUDIO διακόπτει την παροχή Υπηρεσιών προς τον Χρήστη.

Η λειτουργία του WEBDATA ACCOUNT αναστέλλεται οριστικά διατηρώντας ως μοναδική λειτουργία του τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφου του περιεχομένου του χρήστη στη βάση δεδομένων του , μετά την εξαγωγή του οποίου το  WEBDATA ACCOUNT κλείνει οριστικά από το WEBDATA STUDIO το οποίο και ενημερώνει το χρήστη συστημικά σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενέργειες.

 • Ο Χρήστης

Σταματά να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υλικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό του έχει χορηγηθεί υπό μορφή παραχώρησης χρήσης και εν γένει χωρίς να του μεταβιβαστεί η κυριότητα επ’ αυτού για την διευκόλυνση της εκτέλεσης εργασιών τα οποία σε κάθε περίπτωση απενεργοποιούνται και τα οποία πρέπει να τα επιστρέψει στο WEBDATA STUDIO.

Οφείλει να παρέχει την ελάχιστη απαιτούμενη πρόσβαση στις υποδομές του και να συνεργάζεται με τη WEBDATA STUDIO ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία λήξης της συνεργασίας.

Επιστρέφει στην WEBDATA STUDIO τυχόν υλικό που του έχει παραδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν ενσωματώνεται (έγχαρτο ή ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο), στο βαθμό που αυτό του είχε επιτραπεί λόγω του είδους των Υπηρεσιών που χρησιμοποιούσε.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Το WEBDATA STUDIO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων των Υπηρεσιών, μονομερώς. Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση στους ισχύοντες Όρους εδώ. Συστήνεται στους Χρήστες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα που δημοσιεύονται οι Όροι και να ενημερώνονται σχετικά.

Η γνωστοποίηση της τροποποίησης των Όρων πραγματοποιείται με την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του WEBDATA STUDIO καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη με σχετική ενημέρωση ότι τροποποιήθηκαν.

Κάθε τροποποίηση των Όρων εφαρμόζεται και ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την γνωστοποίησή τους εκτός εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική ή διοικητική απόφαση ή συνδέεται με την παροχή καινούριων υπηρεσιών ή νέων δυνατοτήτων υφισταμένων υπηρεσιών ή αποτελούν τροποποίηση η οποία κατά την απόλυτη κρίση του WEBDATA STUDIO δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις ή δεν περιορίζει τα δικαιώματα των Χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε Χρήστης δεν αποδέχεται την τροποποίηση οφείλει να προβεί, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, ήτοι των δύο (2) μηνών, σε κλείσιμο του WEBDATA ACCOUNT και να προβεί σε διακοπή/καταγγελία της σύμβασης, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Όροι περί αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται δυνάμει του το Ελληνικού δικαίου . Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν κάθε τυχόν μεταξύ τους διαφωνία φιλικά.

Περαιτέρω των ανωτέρω οποιοδήποτε από τα μέρη, πριν από την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια ή τις ανωτέρω αρχές προς επίλυση διαφοράς που τυχόν προέκυψε στο πλαίσιο της παρούσης έχει δικαίωμα να προσφύγει σε διαμεσολάβηση του Ν. 3898/2010 ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αυτής.

Σε κάθε περίπτωση μη προσφυγής ή επίτευξης φιλικής ή εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.